آراد نوروزیپنجم پسرانه ،کلاس 501 شعبه قیصرامین پور
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 106 | اول
95-96
کلاس 204 | دوم
96-97
کلاس 305 | سوم
97-98
کلاس 404 | چهارم
98-99
کلاس 501 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!