آرین سید سخاچهارم پسرانه ،کلاس 404 شعبه شهید مطهری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | دوم
97-98
کلاس 303 | سوم
98-99
کلاس 404 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!