فاطمه فتوحیچهارم دخترانه ،کلاس 404 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 103 | اول
96-97
کلاس 201 | دوم
97-98
کلاس 304 | سوم
98-99
کلاس 404 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!