پوریا اتابکی رادفرچهارم پسرانه ،کلاس 403 شعبه دکتر حسابی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 102 | اول
96-97
کلاس 204 | دوم
97-98
کلاس 304 | سوم
98-99
کلاس 403 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!