محمد سبحان عبودیدوم پسرانه،کلاس 203 شعبه نرگس 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 203 | دوم
97-98
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!