آرمین رئیسیچهارم پسرانه ،کلاس 405 شعبه دکترخدادوست
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 102 | اول
96-97
کلاس 203 | دوم
97-98
کلاس 301 | سوم
98-99
کلاس 405 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!