بنیامین شریفیششم پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 605 | ششم
96-97
کلاس 505 | پنجم
یادبودی ها:
97-98
هیچ وقت از خدا شکایت نکنید
همیشه به نعمت هایی که خدا به شما داده است فکر کنید
به این فکر کنید که شما مانند مریض هایی نیستید که امیدی به زنده ماندنشان نیست
پس قدر زندگیتان را بدانید🙏