بنیامین شریفیششم پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 605 | ششم
96-97
کلاس 505 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!