رتبه برتر در رشته انشا نماز، رتبه برتر رشته قرائت تحقیق، رتبه برتررشته احکام، رتبه های برتر ترم اول
شورای دانش آموزی