آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
کسری خسروپور
مدیر سایت مجتمع
مرضیه بهمنی
رابط پژوهشی - متصدی پژوهشی متوسطه دوم دخترانه
زهرا بازرگانی
معاون اجرایی و فناوری متوسطه دوم دخترانه
میترا کاراندیش
مشاور متوسطه دوم دخترانه
محدثه خداهمتی
معاون آموزشی متوسطه دوم دخترانه
مریم نراقی
معاون انضباطی متوسطه دوم دخترانه
محبوبه معلایی
مدیر دبیرستان - دوره دوم متوسطه دوم دخترانه
صدیقه تقی پور
متوسطه دوم دخترانه
فرزانه عباسپور
معاون پرورشی متوسطه دوم دخترانه
عاطفه کمالی
معاون انضباطی متوسطه دوم دخترانه
مریم علی پور
متوسطه دوم دخترانه