آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
کسری خسروپور
سهیلا عزیزی
زهرا بازرگانی
معاون اجرایی و فناوری
محدثه خداهمتی
معاون آموزشی
محبوبه معلایی
مدیر دبیرستان - دوره دوم