آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
کسری خسروپور
زهرا بازرگانی
معاون اجرایی و فناوری
میترا کاراندیش
مشاور
محدثه خداهمتی
معاون آموزشی
مریم نراقی
معاون انضباطی
محبوبه معلایی
مدیر دبیرستان - دوره دوم
فرزانه عباسپور
معاون پرورشی
عاطفه کمالی
معاون انضباطی
فرحناز سمیعی
مشاور