صفحه شخصی دبیر
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده دبیر های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
ژاله کارمویی
دبیر فیزیک - متوسطه دوم دخترانه
20 ساعت پیش
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
ژاله کارمویی
دبیر فیزیک - متوسطه دوم دخترانه
21 ساعت پیش
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
ژاله کارمویی
دبیر فیزیک - متوسطه دوم دخترانه
21 ساعت پیش
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
ژاله کارمویی
دبیر فیزیک - متوسطه دوم دخترانه
دو شنبه 1399/01/18، ساعت 23:24
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
حوا ترابی
دبیر زبان انگلیسی - متوسطه دوم دخترانه
يک شنبه 1399/01/17، ساعت 0:6
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...