مهشاد کاظمیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 5 | یازدهم تجربی
95-96
کلاس 3 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!