الهه حقگویازدهم - تجربی کلاس 1101 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 1101 | یازدهم تجربی
96-97
کلاس 2 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!