نرجس کاظمییازدهم - تجربی کلاس 7 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 1002 | دهم (تجربی)
98-99
کلاس 7 | یازدهم تجربی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!