نرجس کاظمییازدهم - تجربی کلاس 3 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 3 | یازدهم تجربی
97-98
کلاس 1002 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!