زهرا دهقانتحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
97-98
ویرانه ای است این جهان
عمر کفاف نمی دهد آباد کنیم
و غیرت٬رخصت نمی دهد رها کنیم
این گونه رها کردن٬ نشانه ی دنائت است
و جاهلانه مرمت کردن٬ نشانه ی رذالت
پس آبادسازی یک گوشه ی کم جهان به دست ما
آبادسازی کل عالم است به دست همگان
(ملا صدرا)
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!