(بدون خط - ) مثال:2301687691  
 
دبستان دخترانه
پایه های دوم تا ششم
متقاضیان نام نویسی در دبستان دخترانه(پایه های دوم تا ششم در صورت وجود ظرفیت) سال تحصیلی 98-97:
برای نام نویسی اولیه از لینک های روبرو وارد شوید. نام نویسی دبستان دخترانه

دبستان پسرانه
پایه های دوم تا ششم
متقاضیان نام نویسی در دبستان پسرانه(پایه های دوم تا ششم در صورت وجود ظرفیت) سال تحصیلی 98-97:
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کارنامه نیمسال اول دانش آموز، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت پایین وارد شوید.

پایه هفتم
پسرانه و دخترانه
برای نام نویسی پایه هفتم دخترانه به مدرسه مراجعه نمایید
مهلت نام نویسی پایه هفتم پسرانه به اتمام رسید.

در صورتیکه می خواهید مدارک خود را ویرایش کنید،از قسمت پایین وارد شوید.

پایه نهم
پسرانه
متقاضیان نام نویسی پایه نهم (پسرانه) سال تحصیلی 98-97:
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کارنامه نیمسال اول پایه هشتم، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت پایین وارد شوید.
شرایط نام نویسی پایه نهم پسرانه

پایه دهم
پسرانه و دخترانه
متقاضیان نام نویسی پایه دهم (پسرانه و دخترانه) سال تحصیلی 98-97:
برای دریافت کد رهگیری و انجام نام نویسی با در دست داشتن کارنامه نیمسال اول پایه نهم، به مدرسه مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنید و سپس از قسمت پایین وارد شوید.
شرایط نام نویسی پایه دهم پسرانه شرایط نام نویسی پایه دهم دخترانه