اووولین تجربه کلاااس آشپزززی فرشته هاااااااااااا ..........
رووووز تربیت بدنی و اهدا جوایز به برندگان مسابقه ......
من و یه روز کلی خوب
با مامان بزرگ و بابا بزرگ...

کلی خوش گذشت...

مامان بزرگ ، بابا بزرگ
دوستون داریم
مامان بزرگاااااااااا بابا بزرگاااااااااااااا
روزتوووووووووووون مبااررررک ..............
هورااااااااااااااااااااااااااااااااا
نقاشی گل پسرا در روز خانواده
نقاشی گروهی فرشته هاااااا با موضوع روز خانواده
روز خانواده...
اولین روز حضور فرشته هااااا با مربی
خوووووش بگذررره .........
هوراااااااااااااا ...........
به امیددد یه سال شاااد و پر انرژی..........
خوووووووش اووومددددین ........
فرشته هااای دوست داشتنی در جشن غنچه ااااااااااااااا
دکوووووررر جشن آغاز سال غنچه هاااااااااا