آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
مرضیه مسعودی
صفحه شخصی مدیر پیش دبستانی
صدیقه حسین آبادی
صفحه شخصی سرپرست دخترانه ،معاون آموزشی پیش دبستانی لیسانس
طاهره زارع
صفحه شخصی معاون دخترانه پیش دبستانی
الهام فتوحی
صفحه شخصی معاون پسرانه پیش دبستانی
حمیده اعتمادی
صفحه شخصی معاون پیش دبستانی
هاجر زارعی
صفحه شخصی معاون پسرانه پیش دبستانی
سیده هانیه فتاح زاده
صفحه شخصی معاون دخترانه پیش دبستانی
نارسیس ذاکری نیا
صفحه شخصی معاون پسران پیش دبستانی
راضیه فرسوده
صفحه شخصی معاون پرورشی پیش دبستانی
شیما مرزبانی
صفحه شخصی معاون پیش دبستانی
فاطمه بیگلر بیگی
صفحه شخصی معاون پرورشی پیش دبستانی
سکینه جوهری
صفحه شخصی مربی بهداشت پیش دبستانی
شیما بیضائی
صفحه شخصی معاون بهداشت پیش دبستانی لیسانس
شقایق کاویانی
صفحه شخصی مشاور پیش دبستانی کارشناسی ارشد مشاوره