آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
مرضیه مسعودی
صفحه شخصی مدیر پیش دبستانی
صدیقه حسین آبادی
صفحه شخصی سرپرست دخترانه ،معاون آموزشی پیش دبستانی لیسانس
الهام فتوحی
صفحه شخصی معاون پسرانه پیش دبستانی
طاهره زارع
صفحه شخصی مسئول و پشتیبان سایت و معاون فناوری پیش دبستانی لیسانس کامپیوتر
حمیده اعتمادی
صفحه شخصی معاون پیش دبستانی
هاجر زارعی
صفحه شخصی معاون پسرانه پیش دبستانی
سیده هانیه فتاح زاده
صفحه شخصی معاون دخترانه پیش دبستانی
نارسیس ذاکری نیا
صفحه شخصی معاون پسران پیش دبستانی
زهره راحمی حقیقی
صفحه شخصی معاون پرورشی پیش دبستانی فوق لیسانس فلسفه
شیما مرزبانی
صفحه شخصی معاون پیش دبستانی
فاطمه بیگلر بیگی
صفحه شخصی معاون پرورشی پیش دبستانی
شیما بیضائی
صفحه شخصی معاون بهداشت پیش دبستانی لیسانس
سکینه جوهری
صفحه شخصی مربی بهداشت پیش دبستانی
شقایق کاویانی
صفحه شخصی مشاور پیش دبستانی کارشناسی ارشد مشاوره
لعیا رضائی
صفحه شخصی معاون اجرایی پیش دبستانی لیسانس هنر