اسامی نوآموزان پذیرفته شده در پایه اول دبستان
سال تحصیلی 97-98
(بدون خط - ) مثال:2301687691