رادوین ملکیپیش دبستانی کلاس 107 - قرمز - خانم کیانی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 107 | پیش دبستانی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!