تسنیم شایسته نیادوم دخترانه،کلاس 201 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 201 | دوم
97-98
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!