علیرضا اسدی لاریاول پسرانه،کلاس 105 شعبه لاله 5
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!