راضیه فرسوده - معاون پرورشی پیش دبستانی
راضیه فرسودهمعاون پرورشی پیش دبستانی
یادبودی ها:
94-95
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خودخواندواز صحنه رود...
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که کردم بسپارند به یاد...
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!