آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
هانیه کامکار
مشاور دبیرستان دخترانه فوق لیسانس
یدالله ده شهری
دبیرستان دخترانه
الهام آتشی
مربی پرورشی دبیرستان دخترانه فوق لیسانس مربی پرورشی
سید محمد حسین ابراهیمی
دبیرستان دخترانه
شعله شهائیان
مدیر دبیرستان دبیرستان دخترانه مدیر دبیرستان
راحله عمرانی فرد
معاون فناوری دبیرستان دخترانه معاون فناوری
الهه انگیز
معاون آموزشی دبیرستان دخترانه معاون آموزشی
فرزانه توکل
معاون اجرایی دبیرستان دخترانه