آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
فاطمه شاکری زاده
متصدی آزمایشگاه متوسطه اول دخترانه دکترا شیمی تجزیه
هانیه کامکار
مشاور متوسطه اول دخترانه فوق لیسانس
یدالله ده شهری
متوسطه اول دخترانه
الهام آتشی
مربی پرورشی متوسطه اول دخترانه فوق لیسانس مربی پرورشی
یلدا محمودی
مربی بهداشت متوسطه اول دخترانه لیسانس بهداشت محیط
سارا علیزاده
معاون انضباطی متوسطه اول دخترانه
سید محمد حسین ابراهیمی
متوسطه اول دخترانه
مریم علی پور
متوسطه اول دخترانه
شعله شهائیان
مدیر دبیرستان متوسطه اول دخترانه مدیر دبیرستان
راحله عمرانی فرد
معاون فناوری متوسطه اول دخترانه معاون فناوری
الهه انگیز
معاون آموزشی متوسطه اول دخترانه معاون آموزشی
فرزانه توکل
معاون اجرایی متوسطه اول دخترانه