آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
مرضیه بهمنی
متصدی آزمایشگاه دبیرستان دخترانه فوق لیسانس متصدی آزمایشگاه
هانیه کامکار
مشاور دبیرستان دخترانه فوق لیسانس
فرزانه عباسپور
مربی پرورشی دبیرستان دخترانه فوق لیسانس مربی پرورشی
یدالله ده شهری
دبیرستان دخترانه
الهام آتشی
مربی پرورشی دبیرستان دخترانه فوق لیسانس مربی پرورشی
سید محمد حسین ابراهیمی
دبیرستان دخترانه
شعله شهائیان
مدیر دبیرستان دبیرستان دخترانه مدیر دبیرستان
راحله عمرانی فرد
معاون فناوری دبیرستان دخترانه معاون فناوری
الهه انگیز
معاون آموزشی دبیرستان دخترانه معاون آموزشی
فرزانه توکل
معاون اجرایی دبیرستان دخترانه
زهرا جبهه
معاون انضباطی دبیرستان دخترانه