افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
کسب رتبه برتر در رشته مفاهم ، کسب مقام اول در آزمون پیشرفت تحصیلی ، کسب رتبه برتر در قرائت و حفظ عمومی ، کسب رتبه برتر در رشته صحیفه سجادیه ، رتبه برتر در رشته احکام ، کسب مقام سوم تنیس روی میز ، المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
ستارگان مدرسه
هشتم
کلاس 801
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 904
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 803
هشتم
کلاس 801
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 902
هشتم
کلاس 803
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 804
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 803
هشتم
کلاس 803
هشتم
کلاس 803
هشتم
کلاس 802
هشتم
کلاس 804
هشتم
کلاس 802
نهم
کلاس 901
نهم
کلاس 902
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 902
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 901
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 902
نهم
کلاس 902
نهم
کلاس 903
نهم
کلاس 901
نهم
کلاس 902
نهم
کلاس 904
نهم
کلاس 902
96-97
کسب مقام اول در آزمون پیشرفت تحصیلی

96-97
کسب رتبه برتر در رشته مفاهم

96-97
کسب رتبه برتر در قرائت و حفظ عمومی