افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
کسب رتبه برتر در رشته مفاهم ، کسب مقام اول در آزمون پیشرفت تحصیلی ، کسب رتبه برتر در قرائت و حفظ عمومی ، کسب رتبه برتر در رشته صحیفه سجادیه ، رتبه برتر در رشته احکام ، رتبه برتر در رشته نهج البلاغه ، کسب مقام سوم تنیس روی میز ، المپیاد ریاضی نوجوانان ایران
ستارگان مدرسه
هفتم
کلاس 71
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 81
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 94
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 72
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 83
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 94
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 92
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 71
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 71
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 72
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 73
هفتم
کلاس 72
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 83
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 83
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 83
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 82
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 81
هشتم
کلاس 84
هشتم
کلاس 83
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 94
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 91
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 93
نهم
کلاس 92
نهم
کلاس 94
نهم
کلاس 94
نهم
کلاس 93
96-97
کسب رتبه برتر در رشته مفاهم

96-97
کسب رتبه برتر در قرائت و حفظ عمومی