ثنا امین بیطرفدهم - تجربی کلاس 1002 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 1002 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!