پرندیس جعفریهشتم دخترانه ،کلاس 803 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 703 | هفتم
98-99
کلاس 803 | هشتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار: