پرندیس جعفریهشتم دخترانه،کلاس 801 شعبه جدید
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 801 | هشتم
97-98
کلاس 703 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!