سیدهانیه ساداتیدانش آموز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 93 | نهم
95-96
کلاس 803 | هشتم
94-95
کلاس 73 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!