.فرناز فرزیننهم دخترانه،کلاس 91 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 91 | نهم
95-96
کلاس 801 | هشتم
94-95
کلاس 71 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق آبانماه- پایه نهم
یادبودی ها:
94-95
خدایا اراده ام را به زمان کودکی ام بازگردان همان زمان که برای ایستادن هزاربار می افتادم اما نا امید نمیشدم.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!