معصومه خورشیدی مال احمدیهشتم دخترانه،کلاس 81 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
افتخارات:
96-97
کسب مقام اول در آزمون پیشرفت تحصیلی
96-97
رتبه برتر در رشته احکام
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
دانش آموزان قرآنی در رشته قرائت
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!