مریم نصیریهشتم دخترانه،کلاس 81 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 81 | هشتم
95-96
کلاس 701 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!