غزل صیادیهشتم دخترانه،کلاس 801 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 801 | هشتم
96-97
کلاس 71 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
اکیپ sf
سلام برمبچ