ترانه ایزدی هشتم دخترانه ،کلاس 802 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 701 | هفتم
98-99
کلاس 802 | هشتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!