آمنه تقی پوردبیر زبان (هفتم و هشتم ) - متوسطه اول دخترانه
خبری ازش نیست !
جزوات دبیر
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!