شیدرخ صالحینهم دخترانه،کلاس 901 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 901 | نهم
96-97
کلاس 82 | هشتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!