کیانا شاهسونینهم دخترانه،کلاس 903 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 903 | نهم
96-97
کلاس 84 | هشتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!