سیده سونیا موسوینهم دخترانه،کلاس 902 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 902 | نهم
96-97
کلاس 84 | هشتم
95-96
کلاس 703 | هفتم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!