سیده ساره موسوی - هفتم دخترانه،کلاس 72 شعبه 2
سیده ساره موسویهفتم دخترانه،کلاس 72 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 72 | هفتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
96-97
دانش آموزان قرآنی در رشته قرائت
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!