رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 203 - شعبه 3 8 8 247
2 204 - شعبه 4 8 8 244
3 202 - شعبه 2 7 7 212
4 105 - شعبه 5 6 6 185
5 201 - شعبه 1 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 4 - خادمان امام رضا (ع) کلاس 202 - شعبه 2 1 38
2 گروه 6 - 3 جنتلمن کلاس 203 - شعبه 3 1 38
3 گروه 7 - best grop کلاس 203 - شعبه 3 1 36
4 گروه ? - پژوهش گران آینده کلاس 204 - شعبه 4 1 36
5 گروه 5 - سه برادر کلاس 204 - شعبه 4 1 36
6 گروه 1 - جویندگان علم کلاس 105 - شعبه 5 1 35
7 گروه 1 - نخبگان کلاس 203 - شعبه 3 1 34
8 گروه 4 - کریستال کلاس 105 - شعبه 5 1 34
9 گروه 3 - دانشمندان کلاس 202 - شعبه 2 1 33
10 گروه 8 - گروه هشت کلاس 202 - شعبه 2 1 33
11 گروه 2 - پادشاهان دانش کلاس 203 - شعبه 3 1 33
12 گروه 6 - دانشمندان آینده کلاس 105 - شعبه 5 1 33
13 گروه 8 - مثلث طلايي کلاس 203 - شعبه 3 1 32
14 گروه 1 - انیشتین کلاس 204 - شعبه 4 1 32
15 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 1 32
16 گروه ? - نوابغ کلاس 204 - شعبه 4 1 30
17 گروه 8 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 1 30
18 گروه 1 - نخبه‌های نوجوان کلاس 202 - شعبه 2 1 29
19 گروه ? - دانشمندان کوچک کلاس 204 - شعبه 4 1 29
20 گروه ? - علم تکنولوژی کلاس 204 - شعبه 4 1 29
21 گروه 7 - تفکر و پژوهش کلاس 202 - شعبه 2 1 28
22 گروه 3 - صلیب های سرخ کلاس 203 - شعبه 3 1 28
23 گروه 2 - محققان کوچک کلاس 202 - شعبه 2 1 27
24 گروه ? - دالتون های مدرسه کلاس 204 - شعبه 4 1 27
25 گروه 3 - جویندگان کلاس 204 - شعبه 4 1 25
26 گروه 5 - هوش کلاس 202 - شعبه 2 1 24
27 گروه 5 - قلمروه عقاب ها کلاس 203 - شعبه 3 1 24
28 گروه 4 - نخبگان هفتم کلاس 203 - شعبه 3 1 22
29 گروه 7 - آفرینش گران کلاس 105 - شعبه 5 1 21
30 گروه 6 - نخبگان کلاس 202 - شعبه 2 0 0
31 گروه 9 - خادمان امام حسین ( ع ) کلاس 202 - شعبه 2 0 0
32 گروه 9 - پسران نابغه کلاس 203 - شعبه 3 0 0
33 گروه ? - یاران کلاس 204 - شعبه 4 0 0
34 گروه 2 - فرزانگان کلاس 105 - شعبه 5 0 0
35 گروه 5 - فرزانگان کلاس 105 - شعبه 5 0 0
36 گروه 9 - نخبگان آینده کلاس 105 - شعبه 5 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 103 - شعبه 3 8 8 242
2 104 - شعبه 4 6 5 151
3 101 - شعبه 1 4 4 139
4 102 - شعبه 2 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 7 - تلاش کلاس 101 - شعبه 1 1 38
2 گروه 3 - . کلاس 103 - شعبه 3 1 38
3 گروه 4 - متفکران کلاس 101 - شعبه 1 1 36
4 گروه 5 - آینده سازان برتر کلاس 101 - شعبه 1 1 36
5 گروه 4 - شاخ های تدریس کلاس 104 - شعبه 4 1 33
6 گروه 7 - پژوهشگران کلاس 104 - شعبه 4 1 33
7 گروه 2 - اینده سازان کلاس 103 - شعبه 3 1 32
8 گروه 8 - ژنرال ایرانی کلاس 103 - شعبه 3 1 32
9 گروه 1 - خلاقان برتر کلاس 104 - شعبه 4 1 32
10 گروه 4 - .... کلاس 103 - شعبه 3 1 31
11 گروه 6 - ...... کلاس 103 - شعبه 3 1 30
12 گروه 1 - تیزهوشان کلاس 101 - شعبه 1 1 29
13 گروه 1 - علم کلاس 103 - شعبه 3 1 28
14 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه 4 1 27
15 گروه 5 - افرا کلاس 103 - شعبه 3 1 26
16 گروه 5 - وقت شناسان برتر کلاس 104 - شعبه 4 1 26
17 گروه 7 - سناتور کلاس 103 - شعبه 3 1 25
18 گروه 2 - گروه 2 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
19 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 101 - شعبه 1 0 0
20 گروه 6 - وحدت کلاس 101 - شعبه 1 0 0
21 گروه 8 - نخبگان برتر کلاس 101 - شعبه 1 0 0
22 گروه 9 - پرتغال کلاس 101 - شعبه 1 0 0
23 گروه 9 - ونوس کلاس 103 - شعبه 3 0 0
24 گروه 2 - گروه دو کلاس 104 - شعبه 4 0 0
25 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
26 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
27 گروه 9 - F.K.B کلاس 104 - شعبه 4 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 304 - شعبه 4 6 6 200
2 303 - شعبه 3 5 5 154
3 205 - شعبه 6 2 2 65
4 301 - شعبه 1 0 0 0
5 302 - شعبه 2 0 0 0
6 305 - شعبه 5 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 2 - پژواک کلاس 304 - شعبه 4 1 40
2 گروه 7 - امید های فردا کلاس 303 - شعبه 3 1 34
3 گروه 7 - ژن خوبو کلاس 304 - شعبه 4 1 34
4 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه 6 1 34
5 گروه 4 - S.M.G کلاس 304 - شعبه 4 1 33
6 گروه 6 - پایا کلاس 304 - شعبه 4 1 33
7 گروه 5 - سه کوش کلاس 303 - شعبه 3 1 32
8 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه 6 1 31
9 گروه 6 - Test کلاس 303 - شعبه 3 1 30
10 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه 3 1 30
11 گروه 5 - نخبگان کلاس 304 - شعبه 4 1 30
12 گروه 8 - خورشید کلاس 304 - شعبه 4 1 30
13 گروه 4 - دزدان دانش کلاس 303 - شعبه 3 1 28
14 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
15 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
16 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
17 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
18 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
19 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
20 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
21 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
22 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
23 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
24 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
25 گروه 3 - 3 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
26 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
27 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
28 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
29 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
30 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
31 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
32 گروه 1 - نوآوران کلاس 303 - شعبه 3 0 0
33 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
34 گروه 3 - دیدگاه برتر کلاس 303 - شعبه 3 0 0
35 گروه 1 - smart کلاس 304 - شعبه 4 0 0
36 گروه 3 - جویندگان علم کلاس 304 - شعبه 4 0 0
37 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
38 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
39 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
40 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
41 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
42 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
43 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
44 گروه 8 - 8 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
45 گروه 9 - 9 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
46 گروه 2 - 2 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
47 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
48 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
49 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
50 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
51 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
52 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه 6 0 0