رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 202 - شعبه A-2 9 27 883
2 201 - شعبه A-1 9 24 679
3 203 - شعبه A-3 9 0 0
4 204 - شعبه A-4 9 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 7 - 7 کلاس 202 - شعبه A-2 3 108
2 گروه 8 - 8 کلاس 202 - شعبه A-2 3 105
3 گروه 1 - 1 کلاس 202 - شعبه A-2 3 102
4 گروه 9 - 9 کلاس 202 - شعبه A-2 3 102
5 گروه 4 - 4 کلاس 202 - شعبه A-2 3 98
6 گروه 6 - 6 کلاس 202 - شعبه A-2 3 98
7 گروه 2 - 2 کلاس 202 - شعبه A-2 3 94
8 گروه 5 - 5 کلاس 202 - شعبه A-2 3 94
9 گروه 3 - 3 کلاس 201 - شعبه A-1 3 91
10 گروه 5 - 5 کلاس 201 - شعبه A-1 3 90
11 گروه 2 - 2 کلاس 201 - شعبه A-1 3 88
12 گروه 6 - 6 کلاس 201 - شعبه A-1 3 88
13 گروه 4 - 4 کلاس 201 - شعبه A-1 3 84
14 گروه 1 - 1 کلاس 201 - شعبه A-1 3 82
15 گروه 3 - 3 کلاس 202 - شعبه A-2 3 82
16 گروه 8 - 8 کلاس 201 - شعبه A-1 3 81
17 گروه 9 - 9 کلاس 201 - شعبه A-1 3 75
18 گروه 7 - 7 کلاس 201 - شعبه A-1 0 0
19 گروه 1 - 1 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
20 گروه 2 - 2 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
21 گروه 3 - نیروی اتحاد کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
22 گروه 4 - 4 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
23 گروه 5 - 5 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
24 گروه 6 - 6 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
25 گروه 7 - 7 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
26 گروه 8 - 8 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
27 گروه 9 - 9 کلاس 203 - شعبه A-3 0 0
28 گروه 1 - 1 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
29 گروه 2 - 2 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
30 گروه 3 - 3 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
31 گروه 4 - 4 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
32 گروه 5 - 5 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
33 گروه 6 - 6 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
34 گروه 7 - 7 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
35 گروه 8 - 8 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
36 گروه 9 - 9 کلاس 204 - شعبه A-4 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 101 - شعبه B-1 9 17 564
2 102 - شعبه B-2 7 9 252
3 103 - شعبه B-3 7 7 217
4 205 - شعبه C-6 5 8 209
5 105 - شعبه C-5 5 5 166
6 104 - شعبه A-4 3 4 111
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 2 - مدرسان غریب کلاس 101 - شعبه B-1 3 114
2 گروه 6 - 6 کلاس 101 - شعبه B-1 3 102
3 گروه 1 - دانشمندان کوچک کلاس 101 - شعبه B-1 2 73
4 گروه 8 - 8 کلاس 101 - شعبه B-1 2 66
5 گروه 9 - 9 کلاس 101 - شعبه B-1 2 65
6 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه A-4 2 63
7 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه C-6 2 63
8 گروه 8 - 8 کلاس 102 - شعبه B-2 2 61
9 گروه 3 - 3 کلاس 101 - شعبه B-1 2 58
10 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه C-6 2 56
11 گروه 3 - 3 کلاس 102 - شعبه B-2 2 47
12 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه C-6 2 45
13 گروه 1 - معرفت کلاس 105 - شعبه C-5 1 38
14 گروه 2 - 2 کلاس 102 - شعبه B-2 1 36
15 گروه 4 - 4 کلاس 103 - شعبه B-3 1 36
16 گروه 9 - آذرخش کلاس 103 - شعبه B-3 1 36
17 گروه 6 - 6 کلاس 102 - شعبه B-2 1 35
18 گروه 9 - 9 کلاس 105 - شعبه C-5 1 34
19 گروه 2 - 2 کلاس 103 - شعبه B-3 1 33
20 گروه 8 - 8 کلاس 103 - شعبه B-3 1 33
21 گروه 4 - 4 کلاس 105 - شعبه C-5 1 33
22 گروه 7 - نخبگان کلاس 101 - شعبه B-1 1 31
23 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه A-4 1 31
24 گروه 7 - تفکر کلاس 105 - شعبه C-5 1 31
25 گروه 8 - 8 کلاس 105 - شعبه C-5 1 30
26 گروه 5 - 5 کلاس 101 - شعبه B-1 1 29
27 گروه 5 - 5 کلاس 102 - شعبه B-2 1 29
28 گروه 7 - 7 کلاس 103 - شعبه B-3 1 28
29 گروه 1 - 1 کلاس 103 - شعبه B-3 1 27
30 گروه 4 - آینده سازان کلاس 101 - شعبه B-1 1 26
31 گروه 1 - 1 کلاس 102 - شعبه B-2 1 24
32 گروه 5 - 5 کلاس 103 - شعبه B-3 1 24
33 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه C-6 1 23
34 گروه 2 - 2 کلاس 205 - شعبه C-6 1 22
35 گروه 4 - 4 کلاس 102 - شعبه B-2 1 20
36 گروه 2 - 2 کلاس 104 - شعبه A-4 1 17
37 گروه 7 - 7 کلاس 102 - شعبه B-2 0 0
38 گروه 9 - 9 کلاس 102 - شعبه B-2 0 0
39 گروه 3 - 3 کلاس 103 - شعبه B-3 0 0
40 گروه 6 - 6 کلاس 103 - شعبه B-3 0 0
41 گروه 1 - 1 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
42 گروه 4 - 4 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
43 گروه 5 - 5 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
44 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
45 گروه 7 - 7 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
46 گروه 9 - 9 کلاس 104 - شعبه A-4 0 0
47 گروه 2 - 2 کلاس 105 - شعبه C-5 0 0
48 گروه 3 - امام رضا(ع) کلاس 105 - شعبه C-5 0 0
49 گروه 5 - 5 کلاس 105 - شعبه C-5 0 0
50 گروه 6 - 6 کلاس 105 - شعبه C-5 0 0
51 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه C-6 0 0
52 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه C-6 0 0
53 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه C-6 0 0
54 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه C-6 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 301 - شعبه B-1 0 0 0
2 302 - شعبه C-2 0 0 0
3 303 - شعبه C-3 0 0 0
4 304 - شعبه C-4 0 0 0
5 305 - شعبه B-5 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
2 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
3 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
4 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
5 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
6 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
7 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
8 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
9 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه B-1 0 0
10 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
11 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
12 گروه 3 - 3 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
13 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
14 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
15 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
16 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
17 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
18 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه C-2 0 0
19 گروه 1 - 1 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
20 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
21 گروه 3 - 3 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
22 گروه 4 - 4 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
23 گروه 5 - 5 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
24 گروه 6 - 6 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
25 گروه 7 - 7 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
26 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
27 گروه 9 - 9 کلاس 303 - شعبه C-3 0 0
28 گروه 1 - 1 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
29 گروه 2 - 2 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
30 گروه 3 - 3 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
31 گروه 4 - 4 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
32 گروه 5 - 5 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
33 گروه 6 - 6 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
34 گروه 7 - 7 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
35 گروه 8 - 8 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
36 گروه 9 - 9 کلاس 304 - شعبه C-4 0 0
37 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
38 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
39 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
40 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
41 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
42 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0
43 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه B-5 0 0