رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 205 - شعبه 5 7 16 569
2 204 - شعبه 4 8 10 338
3 304 - شعبه 6 8 10 335
4 201 - شعبه 1 6 6 189
5 202 - شعبه 2 5 5 179
6 203 - شعبه 3 4 4 115
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه 5 3 119
2 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه 5 3 112
3 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه 5 3 91
4 گروه 1 - 1 کلاس 204 - شعبه 4 2 76
5 گروه 7 - داانش و تجربه کلاس 304 - شعبه 6 2 76
6 گروه 8 - 8 کلاس 204 - شعبه 4 2 73
7 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه 5 2 72
8 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه 5 2 72
9 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه 5 2 65
10 گروه 8 - 8 کلاس 304 - شعبه 6 2 61
11 گروه 3 - 3 کلاس 201 - شعبه 1 1 38
12 گروه 5 - 5 کلاس 201 - شعبه 1 1 38
13 گروه 7 - 7 کلاس 202 - شعبه 2 1 38
14 گروه 9 - 9 کلاس 202 - شعبه 2 1 38
15 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه 5 1 38
16 گروه 3 - گروه 3 کلاس 202 - شعبه 2 1 37
17 گروه 2 - 2 کلاس 204 - شعبه 4 1 37
18 گروه 8 - هشت کلاس 202 - شعبه 2 1 36
19 گروه 5 - 5 کلاس 204 - شعبه 4 1 36
20 گروه 5 - 5 کلاس 304 - شعبه 6 1 36
21 گروه 2 - 2 کلاس 201 - شعبه 1 1 35
22 گروه 6 - 6 کلاس 304 - شعبه 6 1 35
23 گروه 7 - 7 کلاس 201 - شعبه 1 1 34
24 گروه 3 - 3 کلاس 203 - شعبه 3 1 34
25 گروه 9 - 9 کلاس 204 - شعبه 4 1 34
26 گروه 2 - 2 کلاس 304 - شعبه 6 1 34
27 گروه 9 - 9 کلاس 304 - شعبه 6 1 34
28 گروه 6 - 6 کلاس 204 - شعبه 4 1 33
29 گروه 4 - 4 کلاس 202 - شعبه 2 1 30
30 گروه 5 - 5 کلاس 203 - شعبه 3 1 30
31 گروه 3 - 3 کلاس 304 - شعبه 6 1 30
32 گروه 1 - brawel stars کلاس 304 - شعبه 6 1 29
33 گروه 8 - 8 کلاس 203 - شعبه 3 1 28
34 گروه 3 - 3 کلاس 204 - شعبه 4 1 28
35 گروه 1 - 1 کلاس 203 - شعبه 3 1 23
36 گروه 8 - 8 کلاس 201 - شعبه 1 1 22
37 گروه 9 - 9 کلاس 201 - شعبه 1 1 22
38 گروه 4 - 4 کلاس 204 - شعبه 4 1 21
39 گروه 6 - 6 کلاس 201 - شعبه 1 0 0
40 گروه 2 - 2 کلاس 202 - شعبه 2 0 0
41 گروه 6 - گلو کاپ کلاس 202 - شعبه 2 0 0
42 گروه 2 - 2 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
43 گروه 6 - 6 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
44 گروه 7 - 7 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
45 گروه 9 - 9 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
46 گروه 7 - یاران خدا کلاس 204 - شعبه 4 0 0
47 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
48 گروه 4 - 4 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 102 - شعبه 2 8 13 396
2 105 - شعبه 5 8 10 361
3 101 - شعبه 1 6 8 279
4 104 - شعبه 4 7 7 233
5 103 - شعبه 3 4 5 168
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - کریستال کلاس 105 - شعبه 5 3 116
2 گروه 1 - The Best - بهترین کلاس 101 - شعبه 1 2 76
3 گروه 4 - 4 کلاس 102 - شعبه 2 2 75
4 گروه 8 - محققان کوچک کلاس 102 - شعبه 2 2 74
5 گروه 3 - 4 ایرانی کلاس 101 - شعبه 1 2 72
6 گروه 1 - B.T.S کلاس 103 - شعبه 3 2 72
7 گروه 5 - نخبگان کلاس 102 - شعبه 2 2 62
8 گروه 2 - 2 کلاس 102 - شعبه 2 2 58
9 گروه 6 - خادمان امام رضا (ع) کلاس 102 - شعبه 2 2 50
10 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه 4 1 40
11 گروه 3 - 3 کلاس 105 - شعبه 5 1 40
12 گروه 8 - LuxBax کلاس 105 - شعبه 5 1 38
13 گروه 2 - 2 کلاس 101 - شعبه 1 1 36
14 گروه 5 - نوابغ کلاس 104 - شعبه 4 1 36
15 گروه 9 - بدشانسها کلاس 104 - شعبه 4 1 36
16 گروه 9 - گرگ های تشنه به درس کلاس 105 - شعبه 5 1 36
17 گروه 7 - 7 کلاس 105 - شعبه 5 1 35
18 گروه 5 - 5 کلاس 101 - شعبه 1 1 34
19 گروه 7 - 7 کلاس 101 - شعبه 1 1 34
20 گروه 3 - 3 کلاس 103 - شعبه 3 1 34
21 گروه 6 - FTJ کلاس 105 - شعبه 5 1 34
22 گروه 2 - 2 کلاس 105 - شعبه 5 1 33
23 گروه 7 - ستارگان کلاس 102 - شعبه 2 1 32
24 گروه 2 - 2 کلاس 103 - شعبه 3 1 32
25 گروه 1 - 1 کلاس 104 - شعبه 4 1 31
26 گروه 2 - 2 کلاس 104 - شعبه 4 1 31
27 گروه 9 - 9 کلاس 102 - شعبه 2 1 30
28 گروه 7 - 7 کلاس 103 - شعبه 3 1 30
29 گروه 7 - دانشمندان پژوهشگر کلاس 104 - شعبه 4 1 30
30 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه 4 1 29
31 گروه 4 - 4 کلاس 105 - شعبه 5 1 29
32 گروه 9 - 9 کلاس 101 - شعبه 1 1 27
33 گروه 1 - 1 کلاس 102 - شعبه 2 1 15
34 گروه 4 - گزینه های روی میز کلاس 101 - شعبه 1 0 0
35 گروه 6 - 6 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
36 گروه 8 - 8 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
37 گروه 3 - Fireball کلاس 102 - شعبه 2 0 0
38 گروه 8 - 8 کلاس 103 - شعبه 3 0 0
39 گروه 9 - 9 کلاس 103 - شعبه 3 0 0
40 گروه 4 - 4 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
41 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
42 گروه 8 - 8 کلاس 105 - شعبه 5 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 305 - شعبه 4 6 8 272
2 303 - شعبه 3 7 8 252
3 301 - شعبه 1 5 6 199
4 302 - شعبه 2 5 5 157
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه 4 2 79
2 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه 4 2 71
3 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه 3 2 70
4 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه 1 2 66
5 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه 2 1 40
6 گروه 1 - 1 کلاس 303 - شعبه 3 1 40
7 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه 4 1 40
8 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه 2 1 38
9 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه 1 1 37
10 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه 1 1 36
11 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه 4 1 34
12 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 1 33
13 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه 2 1 32
14 گروه 7 - 7 کلاس 303 - شعبه 3 1 32
15 گروه 9 - 9 کلاس 303 - شعبه 3 1 32
16 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه 1 1 31
17 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه 1 1 29
18 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه 2 1 29
19 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه 4 1 28
20 گروه 6 - 6 کلاس 303 - شعبه 3 1 25
21 گروه 4 - 4 کلاس 303 - شعبه 3 1 20
22 گروه 8 - 8 کلاس 305 - شعبه 4 1 20
23 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه 2 1 18
24 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
25 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
26 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
27 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
28 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
29 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
30 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
31 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
32 گروه 3 - 3 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
33 گروه 5 - 5 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
34 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه 4 0 0
35 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه 4 0 0
36 گروه 9 - 9 کلاس 305 - شعبه 4 0 0