رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 105 - شعبه 5 0 0 0
2 201 - شعبه 1 0 0 0
3 202 - شعبه 2 0 0 0
4 203 - شعبه 3 0 0 0
5 204 - شعبه 4 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 101 - شعبه 1 0 0 0
2 102 - شعبه 2 0 0 0
3 103 - شعبه 3 0 0 0
4 104 - شعبه 4 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 205 - شعبه 6 0 0 0
2 301 - شعبه 1 0 0 0
3 302 - شعبه 2 0 0 0
4 303 - شعبه 3 0 0 0
5 304 - شعبه 4 0 0 0
6 305 - شعبه 5 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز