رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 204 - شعبه 4 7 7 229
2 202 - شعبه 2 5 5 179
3 201 - شعبه 1 5 5 154
4 203 - شعبه 3 4 4 115
5 205 - شعبه 5 0 0 0
6 304 - شعبه 6 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - 1 کلاس 204 - شعبه 4 1 40
2 گروه 3 - 3 کلاس 201 - شعبه 1 1 38
3 گروه 5 - 5 کلاس 201 - شعبه 1 1 38
4 گروه 7 - 7 کلاس 202 - شعبه 2 1 38
5 گروه 9 - 9 کلاس 202 - شعبه 2 1 38
6 گروه 3 - گروه 3 کلاس 202 - شعبه 2 1 37
7 گروه 2 - 2 کلاس 204 - شعبه 4 1 37
8 گروه 8 - هشت کلاس 202 - شعبه 2 1 36
9 گروه 5 - 5 کلاس 204 - شعبه 4 1 36
10 گروه 7 - 7 کلاس 201 - شعبه 1 1 34
11 گروه 3 - 3 کلاس 203 - شعبه 3 1 34
12 گروه 9 - 9 کلاس 204 - شعبه 4 1 34
13 گروه 6 - 6 کلاس 204 - شعبه 4 1 33
14 گروه 4 - 4 کلاس 202 - شعبه 2 1 30
15 گروه 5 - 5 کلاس 203 - شعبه 3 1 30
16 گروه 8 - 8 کلاس 203 - شعبه 3 1 28
17 گروه 3 - 3 کلاس 204 - شعبه 4 1 28
18 گروه 1 - 1 کلاس 203 - شعبه 3 1 23
19 گروه 8 - 8 کلاس 201 - شعبه 1 1 22
20 گروه 9 - 9 کلاس 201 - شعبه 1 1 22
21 گروه 4 - 4 کلاس 204 - شعبه 4 1 21
22 گروه 2 - 2 کلاس 201 - شعبه 1 0 0
23 گروه 6 - 6 کلاس 201 - شعبه 1 0 0
24 گروه 2 - 2 کلاس 202 - شعبه 2 0 0
25 گروه 6 - گلو کاپ کلاس 202 - شعبه 2 0 0
26 گروه 2 - 2 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
27 گروه 6 - 6 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
28 گروه 7 - 7 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
29 گروه 9 - 9 کلاس 203 - شعبه 3 0 0
30 گروه 7 - یاران خدا کلاس 204 - شعبه 4 0 0
31 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
32 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
33 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
34 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
35 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
36 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
37 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
38 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه 5 0 0
39 گروه 1 - 1 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
40 گروه 3 - 3 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
41 گروه 5 - 5 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
42 گروه 6 - 6 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
43 گروه 7 - داانش و تجربه کلاس 304 - شعبه 6 0 0
44 گروه 8 - 8 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
45 گروه 9 - 9 کلاس 304 - شعبه 6 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 105 - شعبه 5 8 8 285
2 101 - شعبه 1 6 7 243
3 104 - شعبه 4 7 7 233
4 103 - شعبه 3 4 5 168
5 102 - شعبه 2 5 5 136
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - The Best - بهترین کلاس 101 - شعبه 1 2 76
2 گروه 1 - B.T.S کلاس 103 - شعبه 3 2 72
3 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه 4 1 40
4 گروه 1 - کریستال کلاس 105 - شعبه 5 1 40
5 گروه 3 - 3 کلاس 105 - شعبه 5 1 40
6 گروه 8 - LuxBax کلاس 105 - شعبه 5 1 38
7 گروه 2 - 2 کلاس 101 - شعبه 1 1 36
8 گروه 3 - 4 ایرانی کلاس 101 - شعبه 1 1 36
9 گروه 5 - نوابغ کلاس 104 - شعبه 4 1 36
10 گروه 9 - بدشانسها کلاس 104 - شعبه 4 1 36
11 گروه 9 - گرگ های تشنه به درس کلاس 105 - شعبه 5 1 36
12 گروه 4 - 4 کلاس 102 - شعبه 2 1 35
13 گروه 7 - 7 کلاس 105 - شعبه 5 1 35
14 گروه 5 - 5 کلاس 101 - شعبه 1 1 34
15 گروه 7 - 7 کلاس 101 - شعبه 1 1 34
16 گروه 3 - 3 کلاس 103 - شعبه 3 1 34
17 گروه 6 - FTJ کلاس 105 - شعبه 5 1 34
18 گروه 2 - 2 کلاس 105 - شعبه 5 1 33
19 گروه 5 - نخبگان کلاس 102 - شعبه 2 1 32
20 گروه 7 - 7 کلاس 102 - شعبه 2 1 32
21 گروه 2 - 2 کلاس 103 - شعبه 3 1 32
22 گروه 1 - 1 کلاس 104 - شعبه 4 1 31
23 گروه 2 - 2 کلاس 104 - شعبه 4 1 31
24 گروه 7 - 7 کلاس 103 - شعبه 3 1 30
25 گروه 7 - دانشمندان پژوهشگر کلاس 104 - شعبه 4 1 30
26 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه 4 1 29
27 گروه 4 - 4 کلاس 105 - شعبه 5 1 29
28 گروه 9 - 9 کلاس 101 - شعبه 1 1 27
29 گروه 2 - 2 کلاس 102 - شعبه 2 1 22
30 گروه 1 - 1 کلاس 102 - شعبه 2 1 15
31 گروه 4 - گزینه های روی میز کلاس 101 - شعبه 1 0 0
32 گروه 6 - 6 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
33 گروه 8 - 8 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
34 گروه 3 - Fireball کلاس 102 - شعبه 2 0 0
35 گروه 6 - خادمان امام رضا (ع) کلاس 102 - شعبه 2 0 0
36 گروه 8 - محققان کوچک کلاس 102 - شعبه 2 0 0
37 گروه 9 - 9 کلاس 102 - شعبه 2 0 0
38 گروه 8 - 8 کلاس 103 - شعبه 3 0 0
39 گروه 9 - 9 کلاس 103 - شعبه 3 0 0
40 گروه 4 - 4 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
41 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
42 گروه 8 - 8 کلاس 105 - شعبه 5 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 303 - شعبه 3 7 7 218
2 305 - شعبه 4 6 6 196
3 301 - شعبه 1 4 4 140
4 302 - شعبه 2 4 4 125
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه 2 1 40
2 گروه 1 - 1 کلاس 303 - شعبه 3 1 40
3 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه 4 1 40
4 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه 4 1 39
5 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه 2 1 38
6 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه 1 1 37
7 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه 1 1 36
8 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه 1 1 36
9 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه 3 1 36
10 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه 4 1 35
11 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه 4 1 34
12 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 1 33
13 گروه 7 - 7 کلاس 303 - شعبه 3 1 32
14 گروه 9 - 9 کلاس 303 - شعبه 3 1 32
15 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه 1 1 31
16 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه 2 1 29
17 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه 4 1 28
18 گروه 6 - 6 کلاس 303 - شعبه 3 1 25
19 گروه 4 - 4 کلاس 303 - شعبه 3 1 20
20 گروه 8 - 8 کلاس 305 - شعبه 4 1 20
21 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه 2 1 18
22 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
23 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
24 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
25 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
26 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
27 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
28 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
29 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
30 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
31 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
32 گروه 3 - 3 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
33 گروه 5 - 5 کلاس 303 - شعبه 3 0 0
34 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه 4 0 0
35 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه 4 0 0
36 گروه 9 - 9 کلاس 305 - شعبه 4 0 0