رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 202 - شعبه 2 9 22 702
2 105 - شعبه 5 9 22 685
3 204 - شعبه 4 9 20 627
4 203 - شعبه 3 9 18 594
5 201 - شعبه 1 7 7 220
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 1 - نخبگان کلاس 203 - شعبه 3 3 108
2 گروه 4 - کریستال کلاس 105 - شعبه 5 3 108
3 گروه 4 - خادمان امام رضا (ع) کلاس 202 - شعبه 2 3 102
4 گروه 7 - نوابغ کلاس 204 - شعبه 4 3 102
5 گروه 3 - صلیب های سرخ کلاس 203 - شعبه 3 3 100
6 گروه 7 - best grop کلاس 203 - شعبه 3 3 100
7 گروه 7 - تفکر و پژوهش کلاس 202 - شعبه 2 3 99
8 گروه 1 - جویندگان علم کلاس 105 - شعبه 5 3 99
9 گروه 5 - دانشمدان کلاس 105 - شعبه 5 3 99
10 گروه 6 - نخبگان کلاس 202 - شعبه 2 3 96
11 گروه 9 - a a m کلاس 105 - شعبه 5 3 96
12 گروه 3 - جویندگان کلاس 204 - شعبه 4 3 92
13 گروه 2 - محققان کوچک کلاس 202 - شعبه 2 3 88
14 گروه 9 - یاران خدا کلاس 204 - شعبه 4 2 75
15 گروه 6 - سه برادر کلاس 204 - شعبه 4 3 75
16 گروه 2 - فرزانگان کلاس 105 - شعبه 5 3 73
17 گروه 1 - پژوهش گران آینده کلاس 204 - شعبه 4 2 72
18 گروه 9 - خادمان امام حسین ( ع ) کلاس 202 - شعبه 2 2 70
19 گروه 8 - پیشازان کلاس 202 - شعبه 2 2 69
20 گروه 2 - پادشاهان دانش کلاس 203 - شعبه 3 2 69
21 گروه 6 - دانشمندان آینده کلاس 105 - شعبه 5 2 67
22 گروه 3 - دانشمندان کلاس 202 - شعبه 2 2 65
23 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 2 64
24 گروه 5 - قلمروه عقاب ها کلاس 203 - شعبه 3 2 63
25 گروه 1 - نخبه‌های نوجوان کلاس 202 - شعبه 2 2 62
26 گروه 5 - انیشتین کلاس 204 - شعبه 4 2 62
27 گروه 4 - دالتون های مدرس کلاس 204 - شعبه 4 2 60
28 گروه 2 - علم وتکنولژی کلاس 204 - شعبه 4 2 57
29 گروه 4 - نخبگان هفتم کلاس 203 - شعبه 3 2 53
30 گروه 5 - هوش کلاس 202 - شعبه 2 2 51
31 گروه 7 - آفرینش گران کلاس 105 - شعبه 5 2 49
32 گروه 4 - تفکر کلاس 201 - شعبه 1 1 38
33 گروه 6 - 3 جنتلمن کلاس 203 - شعبه 3 1 38
34 گروه 8 - سه انیشتین کلاس 201 - شعبه 1 1 37
35 گروه 5 - دانش پژوهان علم کلاس 201 - شعبه 1 1 32
36 گروه 7 - 7 کلاس 201 - شعبه 1 1 32
37 گروه 8 - مثلث طلايي کلاس 203 - شعبه 3 1 32
38 گروه 8 - دانشمندان کوچک کلاس 204 - شعبه 4 1 32
39 گروه 9 - پسران نابغه کلاس 203 - شعبه 3 1 31
40 گروه 6 - چهار تایی ها کلاس 201 - شعبه 1 1 30
41 گروه 8 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 1 30
42 گروه 1 - دانش مندان كوچك کلاس 201 - شعبه 1 1 26
43 گروه 2 - ابن سینا کلاس 201 - شعبه 1 1 25
44 گروه 3 - 3 کلاس 201 - شعبه 1 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 101 - شعبه 1 9 14 437
2 103 - شعبه 3 9 12 375
3 104 - شعبه 4 7 7 214
4 102 - شعبه 2 5 5 172
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 7 - تلاش کلاس 101 - شعبه 1 2 73
2 گروه 3 - . کلاس 103 - شعبه 3 2 72
3 گروه 8 - نخبگان برتر کلاس 101 - شعبه 1 2 70
4 گروه 4 - متفکران کلاس 101 - شعبه 1 2 66
5 گروه 6 - ...... کلاس 103 - شعبه 3 2 66
6 گروه 5 - آینده سازان برتر کلاس 101 - شعبه 1 2 57
7 گروه 1 - علم کلاس 103 - شعبه 3 2 56
8 گروه 1 - تیزهوشان کلاس 101 - شعبه 1 2 55
9 گروه 6 - ))u.s.a(( کلاس 102 - شعبه 2 1 38
10 گروه 7 - پازل کلاس 102 - شعبه 2 1 38
11 گروه 9 - F.K.B کلاس 104 - شعبه 4 1 36
12 گروه 5 - بی نام کلاس 102 - شعبه 2 1 35
13 گروه 9 - ونوس کلاس 103 - شعبه 3 1 35
14 گروه 2 - خدا،تلاش،خوشبختی کلاس 102 - شعبه 2 1 34
15 گروه 4 - شاخ های تدریس کلاس 104 - شعبه 4 1 33
16 گروه 7 - پژوهشگران کلاس 104 - شعبه 4 1 33
17 گروه 2 - اینده سازان کلاس 103 - شعبه 3 1 32
18 گروه 8 - ژنرال ایرانی کلاس 103 - شعبه 3 1 32
19 گروه 1 - سه کله پوک کلاس 104 - شعبه 4 1 32
20 گروه 9 - پرتغال کلاس 101 - شعبه 1 1 31
21 گروه 4 - .... کلاس 103 - شعبه 3 1 31
22 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 101 - شعبه 1 1 30
23 گروه 6 - وحدت کلاس 101 - شعبه 1 1 29
24 گروه 4 - تکنولوژی برتر کلاس 102 - شعبه 2 1 27
25 گروه 2 - گروه دو کلاس 104 - شعبه 4 1 27
26 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه 4 1 27
27 گروه 2 - گروه 2 کلاس 101 - شعبه 1 1 26
28 گروه 5 - افرا کلاس 103 - شعبه 3 1 26
29 گروه 5 - وقت شناسان برتر کلاس 104 - شعبه 4 1 26
30 گروه 7 - سناتور کلاس 103 - شعبه 3 1 25
31 گروه 3 - زئوس کلاس 102 - شعبه 2 0 0
32 گروه 9 - سه نخبه کلاس 102 - شعبه 2 0 0
33 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
34 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 205 - شعبه 6 8 13 414
2 304 - شعبه 4 6 9 299
3 303 - شعبه 3 7 8 256
4 301 - شعبه 1 0 0 0
5 302 - شعبه 2 0 0 0
6 305 - شعبه 5 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 4 - S.M.G کلاس 304 - شعبه 4 3 98
2 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه 6 2 80
3 گروه 3 - دیدگاه برتر کلاس 303 - شعبه 3 2 76
4 گروه 7 - ژن خوبو کلاس 304 - شعبه 4 2 68
5 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه 6 2 66
6 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه 6 2 61
7 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه 6 2 57
8 گروه 2 - 2 کلاس 205 - شعبه 6 2 53
9 گروه 2 - پژواک کلاس 304 - شعبه 4 1 40
10 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه 6 1 37
11 گروه 7 - امید های فردا کلاس 303 - شعبه 3 1 34
12 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه 6 1 34
13 گروه 6 - پایا کلاس 304 - شعبه 4 1 33
14 گروه 5 - سه کوش کلاس 303 - شعبه 3 1 32
15 گروه 6 - Test کلاس 303 - شعبه 3 1 30
16 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه 3 1 30
17 گروه 5 - نخبگان کلاس 304 - شعبه 4 1 30
18 گروه 8 - خورشید کلاس 304 - شعبه 4 1 30
19 گروه 4 - دزدان دانش کلاس 303 - شعبه 3 1 28
20 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 1 26
21 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه 6 1 26
22 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
23 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
24 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
25 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
26 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
27 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
28 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
29 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
30 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
31 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
32 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
33 گروه 3 - 3 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
34 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
35 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
36 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
37 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
38 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
39 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
40 گروه 1 - نوآوران کلاس 303 - شعبه 3 0 0
41 گروه 1 - smart کلاس 304 - شعبه 4 0 0
42 گروه 3 - جویندگان علم کلاس 304 - شعبه 4 0 0
43 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
44 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
45 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
46 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
47 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
48 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
49 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
50 گروه 8 - 8 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
51 گروه 9 - 9 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
52 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه 6 0 0