رتبه بندی کلاس های پایه هفتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 202 - شعبه 2 9 18 560
2 203 - شعبه 3 9 14 446
3 105 - شعبه 5 9 12 354
4 201 - شعبه 1 7 7 220
5 204 - شعبه 4 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 4 - خادمان امام رضا (ع) کلاس 202 - شعبه 2 3 102
2 گروه 6 - نخبگان کلاس 202 - شعبه 2 3 96
3 گروه 2 - محققان کوچک کلاس 202 - شعبه 2 3 88
4 گروه 1 - نخبگان کلاس 203 - شعبه 3 2 68
5 گروه 7 - best grop کلاس 203 - شعبه 3 2 68
6 گروه 1 - جویندگان علم کلاس 105 - شعبه 5 2 67
7 گروه 6 - دانشمندان آینده کلاس 105 - شعبه 5 2 67
8 گروه 3 - دانشمندان کلاس 202 - شعبه 2 2 65
9 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 2 64
10 گروه 7 - تفکر و پژوهش کلاس 202 - شعبه 2 2 63
11 گروه 5 - قلمروه عقاب ها کلاس 203 - شعبه 3 2 63
12 گروه 1 - نخبه‌های نوجوان کلاس 202 - شعبه 2 2 62
13 گروه 3 - صلیب های سرخ کلاس 203 - شعبه 3 2 60
14 گروه 4 - نخبگان هفتم کلاس 203 - شعبه 3 2 53
15 گروه 5 - هوش کلاس 202 - شعبه 2 2 51
16 گروه 4 - تفکر کلاس 201 - شعبه 1 1 38
17 گروه 6 - 3 جنتلمن کلاس 203 - شعبه 3 1 38
18 گروه 8 - سه انیشتین کلاس 201 - شعبه 1 1 37
19 گروه 4 - کریستال کلاس 105 - شعبه 5 1 34
20 گروه 8 - گروه هشت کلاس 202 - شعبه 2 1 33
21 گروه 2 - پادشاهان دانش کلاس 203 - شعبه 3 1 33
22 گروه 5 - دانش پژوهان علم کلاس 201 - شعبه 1 1 32
23 گروه 7 - 7 کلاس 201 - شعبه 1 1 32
24 گروه 8 - مثلث طلايي کلاس 203 - شعبه 3 1 32
25 گروه 9 - پسران نابغه کلاس 203 - شعبه 3 1 31
26 گروه 6 - چهار تایی ها کلاس 201 - شعبه 1 1 30
27 گروه 8 - دانشمندان کوچک کلاس 105 - شعبه 5 1 30
28 گروه 9 - a a m کلاس 105 - شعبه 5 1 30
29 گروه 1 - دانش مندان كوچك کلاس 201 - شعبه 1 1 26
30 گروه 5 - دانشمدان کلاس 105 - شعبه 5 1 26
31 گروه 2 - ابن سینا کلاس 201 - شعبه 1 1 25
32 گروه 7 - آفرینش گران کلاس 105 - شعبه 5 1 21
33 گروه 2 - فرزانگان کلاس 105 - شعبه 5 1 15
34 گروه 3 - 3 کلاس 201 - شعبه 1 0 0
35 گروه 9 - خادمان امام حسین ( ع ) کلاس 202 - شعبه 2 0 0
36 گروه 5 - انیشتین کلاس 204 - شعبه 4 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه هشتم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 103 - شعبه 3 9 12 375
2 101 - شعبه 1 8 8 261
3 104 - شعبه 4 7 7 214
4 102 - شعبه 2 5 5 172
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 3 - . کلاس 103 - شعبه 3 2 72
2 گروه 6 - ...... کلاس 103 - شعبه 3 2 66
3 گروه 1 - علم کلاس 103 - شعبه 3 2 56
4 گروه 7 - تلاش کلاس 101 - شعبه 1 1 38
5 گروه 6 - ))u.s.a(( کلاس 102 - شعبه 2 1 38
6 گروه 7 - پازل کلاس 102 - شعبه 2 1 38
7 گروه 4 - متفکران کلاس 101 - شعبه 1 1 36
8 گروه 5 - آینده سازان برتر کلاس 101 - شعبه 1 1 36
9 گروه 9 - F.K.B کلاس 104 - شعبه 4 1 36
10 گروه 5 - بی نام کلاس 102 - شعبه 2 1 35
11 گروه 9 - ونوس کلاس 103 - شعبه 3 1 35
12 گروه 2 - خدا،تلاش،خوشبختی کلاس 102 - شعبه 2 1 34
13 گروه 4 - شاخ های تدریس کلاس 104 - شعبه 4 1 33
14 گروه 7 - پژوهشگران کلاس 104 - شعبه 4 1 33
15 گروه 8 - نخبگان برتر کلاس 101 - شعبه 1 1 32
16 گروه 2 - اینده سازان کلاس 103 - شعبه 3 1 32
17 گروه 8 - ژنرال ایرانی کلاس 103 - شعبه 3 1 32
18 گروه 1 - سه کله پوک کلاس 104 - شعبه 4 1 32
19 گروه 9 - پرتغال کلاس 101 - شعبه 1 1 31
20 گروه 4 - .... کلاس 103 - شعبه 3 1 31
21 گروه 3 - دانشمندان کوچک کلاس 101 - شعبه 1 1 30
22 گروه 1 - تیزهوشان کلاس 101 - شعبه 1 1 29
23 گروه 6 - وحدت کلاس 101 - شعبه 1 1 29
24 گروه 4 - تکنولوژی برتر کلاس 102 - شعبه 2 1 27
25 گروه 2 - گروه دو کلاس 104 - شعبه 4 1 27
26 گروه 6 - 6 کلاس 104 - شعبه 4 1 27
27 گروه 5 - افرا کلاس 103 - شعبه 3 1 26
28 گروه 5 - وقت شناسان برتر کلاس 104 - شعبه 4 1 26
29 گروه 7 - سناتور کلاس 103 - شعبه 3 1 25
30 گروه 2 - گروه 2 کلاس 101 - شعبه 1 0 0
31 گروه 3 - زئوس کلاس 102 - شعبه 2 0 0
32 گروه 9 - سه نخبه کلاس 102 - شعبه 2 0 0
33 گروه 3 - 3 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
34 گروه 8 - 8 کلاس 104 - شعبه 4 0 0
رتبه بندی کلاس های پایه نهم
  کلاس گروه اجرا امتیاز
1 304 - شعبه 4 6 8 265
2 303 - شعبه 3 7 8 256
3 205 - شعبه 6 2 2 65
4 301 - شعبه 1 0 0 0
5 302 - شعبه 2 0 0 0
6 305 - شعبه 5 0 0 0
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  گروه اجرا امتیاز
1 گروه 3 - دیدگاه برتر کلاس 303 - شعبه 3 2 76
2 گروه 7 - ژن خوبو کلاس 304 - شعبه 4 2 68
3 گروه 4 - S.M.G کلاس 304 - شعبه 4 2 64
4 گروه 2 - پژواک کلاس 304 - شعبه 4 1 40
5 گروه 7 - امید های فردا کلاس 303 - شعبه 3 1 34
6 گروه 1 - 1 کلاس 205 - شعبه 6 1 34
7 گروه 6 - پایا کلاس 304 - شعبه 4 1 33
8 گروه 5 - سه کوش کلاس 303 - شعبه 3 1 32
9 گروه 7 - 7 کلاس 205 - شعبه 6 1 31
10 گروه 6 - Test کلاس 303 - شعبه 3 1 30
11 گروه 8 - 8 کلاس 303 - شعبه 3 1 30
12 گروه 5 - نخبگان کلاس 304 - شعبه 4 1 30
13 گروه 8 - خورشید کلاس 304 - شعبه 4 1 30
14 گروه 4 - دزدان دانش کلاس 303 - شعبه 3 1 28
15 گروه 2 - 2 کلاس 303 - شعبه 3 1 26
16 گروه 1 - 1 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
17 گروه 2 - 2 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
18 گروه 3 - 3 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
19 گروه 4 - 4 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
20 گروه 5 - 5 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
21 گروه 6 - 6 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
22 گروه 7 - 7 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
23 گروه 8 - 8 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
24 گروه 9 - 9 کلاس 301 - شعبه 1 0 0
25 گروه 1 - 1 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
26 گروه 2 - 2 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
27 گروه 3 - 3 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
28 گروه 4 - 4 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
29 گروه 5 - 5 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
30 گروه 6 - 6 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
31 گروه 7 - 7 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
32 گروه 8 - 8 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
33 گروه 9 - 9 کلاس 302 - شعبه 2 0 0
34 گروه 1 - نوآوران کلاس 303 - شعبه 3 0 0
35 گروه 1 - smart کلاس 304 - شعبه 4 0 0
36 گروه 3 - جویندگان علم کلاس 304 - شعبه 4 0 0
37 گروه 1 - 1 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
38 گروه 2 - 2 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
39 گروه 3 - 3 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
40 گروه 4 - 4 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
41 گروه 5 - 5 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
42 گروه 6 - 6 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
43 گروه 7 - 7 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
44 گروه 8 - 8 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
45 گروه 9 - 9 کلاس 305 - شعبه 5 0 0
46 گروه 2 - 2 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
47 گروه 3 - 3 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
48 گروه 4 - 4 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
49 گروه 5 - 5 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
50 گروه 6 - 6 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
51 گروه 8 - 8 کلاس 205 - شعبه 6 0 0
52 گروه 9 - 9 کلاس 205 - شعبه 6 0 0