آشنایی با گروه شاهین های نقره ای
کلاس 206 | هفتم - شعبه 6 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
علیرضا تجلی اردکانی - نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
امیرحسین فصحتی - نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
محمد صدرا محمدی - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0