آشنایی با گروه شاهین های نقره ای
کلاس 206 | هفتم - شعبه 6 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
امیرحسین فصحتی - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0