آشنایی با گروه 1
کلاس 103 | هشتم - شعبه B-3 | سال تحصیلی 95-96
اعضای گروه
علی سراداری - دانش آموز
سر گروه
علی هنرور - دانش آموز
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 قرائت فارسی - تشبیه و ارکان ؟آن 1395/07/28 27
  جمع   27