آشنایی با گروه 1
کلاس 103 | هشتم - شعبه B-3 | سال تحصیلی 95-96
اعضای گروه
علی سراداری - دانش آموز
سر گروه
محمد علی تقوایی - دهم - ریاضی کلاس 201 شعبه شهید عبدالله اسکندری
مرتضی محمدیان گناوه - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
علی هنرور - دانش آموز
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 قرائت فارسی - تشبیه و ارکان ؟آن 1395/07/28 27
  جمع   27