آشنایی با گروه 1
کلاس 103 | هشتم - شعبه B-3 | سال تحصیلی 95-96
اعضای گروه
علی سراداری - نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
سر گروه
محمد علی تقوایی - نهم پسرانه،کلاس 205 شعبه 6
مرتضی محمدیان گناوه - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
علی هنرور - نهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 5
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 قرائت فارسی - تشبیه و ارکان ؟آن 1395/07/28 27
  جمع   27