آشنایی با گروه 2
کلاس 104 | هشتم - شعبه A-4 | سال تحصیلی 95-96
اعضای گروه
علیرضا ولی بیگی - دانش آموز
سر گروه
محمد مهدی بابایی مقدم - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه شهید سید عبدالحسین دستغیب
پویان زاهدی - دانش آموز
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 فرهنگ و هنر - نور در عکاسی 1395/08/24 17
  جمع   17