آشنایی با گروه 5
کلاس 205 | هشتم - شعبه C-6 | سال تحصیلی 95-96
اعضای گروه
امیر مشکل گشا - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
سر گروه
حسن خدری - دانش آموز
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 زبان خارجی - My Nationality 1395/08/02 32
2 قرآن - ترجمه 1395/08/15 31
  جمع   63