آشنایی با گروه 7
کلاس 301 | نهم - شعبه 1 | سال تحصیلی 96-97
اعضای گروه
محمد مهدی بابایی مقدم - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه شهید سید عبدالحسین دستغیب
سر گروه
بنیامین جمالی - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه شهید سید عبدالحسین دستغیب
پویا یزدانی - دهم - تجربی کلاس 203 شعبه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0