آشنایی با گروه 7
کلاس 301 | نهم - شعبه 1 | سال تحصیلی 96-97
اعضای گروه
محمد مهدی بابایی مقدم - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
سر گروه
بنیامین جمالی - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
پویا یزدانی - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0