آشنایی با گروه 9
کلاس 301 | نهم - شعبه 1 | سال تحصیلی 96-97
اعضای گروه
فرزان احمدی - دانش آموز
سر گروه
مرتضی محمدیان گناوه - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
امیر عباس محمدیان گناوه - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0