آشنایی با گروه 9
کلاس 301 | نهم - شعبه 1 | سال تحصیلی 96-97
اعضای گروه
فرزان احمدی - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
سر گروه
محمد صدرا محمدی - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
مرتضی محمدیان گناوه - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
امیر عباس محمدیان گناوه - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0