آشنایی با گروه یوزپلنگان ایرانی
کلاس 203 | هفتم - شعبه 3 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
سیدمحمدحسن امام قریشی - دهم - ریاضی کلاس 201 شعبه شهید عبدالله اسکندری
مهدی باقری فرد - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
مرتضی محمدیان گناوه - دهم - ریاضی کلاس 202 شعبه شهید عباس دوران
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0