آشنایی با گروه یوزپلنگان ایرانی
کلاس 203 | هفتم - شعبه 3 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
سیدمحمدحسن امام قرشی - نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
مهدی باقری فرد - نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
مرتضی محمدیان گناوه - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
  جمع   0