آشنایی با گروه مدرسان
کلاس 204 | هفتم - شعبه 4 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
متین حکیم الهی - نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
سر گروه
محمد مهدی بابایی مقدم - نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
محمد پرویزی - نهم پسرانه،کلاس 304 شعبه 4
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 علوم تجربی - مواد پیرامون ما 1394/08/10 38
  جمع   38