آشنایی با گروه مدرسان
کلاس 204 | هفتم - شعبه 4 | سال تحصیلی 94-95
اعضای گروه
متین حکیم الهی - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه شهید سید عبدالحسین دستغیب
سر گروه
محمد مهدی بابایی مقدم - دهم - تجربی کلاس 102 شعبه شهید سید عبدالحسین دستغیب
محمد پرویزی - دهم - ریاضی کلاس 201 شعبه شهید عبدالله اسکندری
جدول اجراها
  موضوع تاریخ امتیاز
1 علوم تجربی - مواد پیرامون ما 1394/08/10 38
  جمع   38