افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
ستارگان مدرسه
96-97
برترین ها در لیگ علمی پایا در رشته کامپیوتر

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
96-97
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

94-95
مسابقات ورزشی

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!