صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/12/01 ، ساعت 9:15

مسابقه عکاسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی

علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/12/01 ، ساعت 9:14
علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1397/11/29 ، ساعت 14:9
علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1397/11/29 ، ساعت 13:22

اسامی برگزیدگان آزمون کتبی محور فعالیتهای آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی در مرحله آموزشگاه

زمان آزمون عملی متعاقبا اعلام می گردد

علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1397/11/27 ، ساعت 14:12

همایش دانش آموزی فیزیک