صفحه شخصی دبیر
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده دبیر های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سید محمد رضا موسوی زاده
دبیر - متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 23:48

قواعد عربی نهم

سید محمد رضا موسوی زاده
دبیر - متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 23:48

قواعد عربی هشتم

سید محمدامین احمدی   هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
دست شما درد نکنه
يک شنبه 1398/03/05 ، ساعت 18:23
سید محمد رضا موسوی زاده
دبیر - متوسطه اول پسرانه
يک شنبه 1398/02/01 ، ساعت 23:48

قواعد عربی هفتم

 

مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/11/10 ، ساعت 22:30
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/11/10 ، ساعت 22:30