صفحه شخصی دبیر
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده دبیر های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/11/10 ، ساعت 22:30
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1397/11/10 ، ساعت 22:30
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
جمعه 1397/10/28 ، ساعت 20:49

 « غبار حرم »

ای زائران تربت مشهد غبار کو ؟                   آن  چهره های عاشق  و آن اعتبار ،  کو؟

من را طلب نکرد که پابوس او شوم                  تسبیح و مهر و تربت و قول و قرار ، کو؟

یک چشم من به جانب عکس حرم بود                « چشمی کنار پنجره  ی انتظار ،  کو ؟ » 1

در این هجوم فصل زمستان که آمدید                   ای گرمی  وصال  غریبان ، بهار، کو  ؟ 

مولا غریب نیست به مولا قسم ، بدان                  ما  خود  غریبه ایم  که ایل و تبار، کو ؟

اشکم به گونه هاست در آن دم که می رسی!        پایی برای رفتن و دستی به کار  ، کو ؟

چیز بزرگ و خاص تمنا نکرده ایم                  ای  زائران  تربت مولا  ، غبار  کو ؟ 

شیراز - بیست و هشتم دیماه 97 - مسعود حسن شاهی 

1 « تضمینی از جناب استاد هوشنگ ابتهاج » 

 

مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
زوار با مرام سلطان توس ، زیارت قبوی
جمعه 1397/10/28 ، ساعت 20:55
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
جمعه 1397/10/28 ، ساعت 20:31

    زوار با مرام سلطان توس ، زیارت قبول

مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
جمعه 1397/10/28 ، ساعت 20:30

قطعه ای کوتاه

بعد چندی دوباره قسمت شد            خدمت بی ریا ، امام رضا  «ع»

« اسدی » بود و  «آرزومندان »    مرد « مشکل گشا » ، امام رضا

چون « سراج » ی پر تلا لو بود       مرد عشق و صفا ، امام رضا

پشت میزش « ریاستی » دارد           با تمام قوا ، امام رضا « ع »

مهربانی با « سراداری» ست           « فضلی»  مقتدا، امام رضا

من که دیدم شخص « دانشمند»          از معایب جدا ، امام رضا 

« رستمی » بود هم « مظفر» بود      همگی آشنا ، امام رضا 

خیر « مسعودی» ست دائما جاری       اجر او با خدا ، امام رضا 

 کمترین - مسعود حسن شاهی

مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
من آمده ام شوم به خوبان همراه
تا درس دهم عشق کنم ، بسم الله !
از چشمه درس من محبت خیزد
لاحول ولا قوه الا بالله ...
مسعود حسن شاهی
پنج شنبه 1397/11/11 ، ساعت 22:39