رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  رتبه دانش آموز کلاس امتیاز
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  رتبه دانش آموز کلاس امتیاز
رتبه بندی گروه های پایه نهم
  رتبه دانش آموز کلاس امتیاز