رتبه بندی گروه های پایه هفتم
  رتبه دانش آموز کلاس امتیاز
رتبه بندی گروه های پایه هشتم
  رتبه دانش آموز کلاس امتیاز